SO Kikinda

Informacioni sistem HERMES

 • Opšti poslovi, 
 • Matičarski poslovi, 
 • Birači i izbori, 
 • Registri i šifarnici, 
 • Komunalni i gradjevinski poslovi, 
 • Inspekcijski poslovi, 
 • Imovinsko pravni poslovi, 
 • Društvene delatnosti, 
 • Radni odnosi, 
 • Poslovno upravljčki modul, 
 • Komunikacioni moduli, 
 • Finansijski moduli

IS "Hermes" počeo je sa radom 07.01.2005. Od tada do danas uspešno se zavode predmeti, unose podaci u matičnim knjigama i izdaju izvodi, sprovode izbori itd.Takodje, gradjanima je omogućeno da pomoću komunikacionih modula dolaze do potrebnih informacija.

Informacioni sistem LIBRA

Opštinsko tužilaštvo:

 • Pisarnica, 
 • Tužilac

Počeo sa radom u junu 2007. godine. Sve tužbe, žalbe, podnesci, dopisi, takse, pozivi za ročišta se evidentiraju kroz pisarnicu, podaci se automatski prosleđuju tužiocu tako da on u svakom trenutku ima podatak šta se dešava sa predmetom.Na osnovu unetih podataka omogućeno je automatsko generisanje godišnjih izveštaja, kao i izveštaja za potrebe tužilaštva.

IS Libra predstavlja jedinstveni integralni sistem namenjen radu pravosudnih organa. Pokriva sve aspekte poslovanja u okviru pravosudnih organa.U potpunosti je saglasan sa svim važećim propisima koji regulišu ovu oblast.